Економіка

051 «Економіка»

галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальнІсть: 051 «Економіка»

Рівень вищої освіти: Бакалавр /магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні), які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, вищих навчальних закладів.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Основна спеціалізація - Управління персоналом та економіка праці.

 

Дисципліни спеціалізації управління персоналом та економіки праці: управління трудовим потенціалом, організація праці, ринок праці, нормування праці, мотивування персоналу, аудит персоналу, демографія, фізіологія і психологія праці, управління виробничими конфліктами, трудове право, кадрове діловодство, професійне орієнтація, підготовка кадрів.

 • Управління персоналом та економіка праці;
 • Економіка та управління персоналом;
 • Міжнародна економіка та управління персоналом;
 • Економіка та управління підприємствами.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Англійська мова

Економічна теорія

Мікроекономіка

Вища математика

Економіка підприємства

Макроекономіка

Теорія ймовірностей та математична статистика

Основи організації діяльності підприємств

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Інформатика

Маркетинг

Міжнародна економіка

Соціологія

Фінанси

Регіональна економіка

Статистика

Гроші та кредит

Основи охорони праці

Основи психології і педагогіки

Бухгалтерський облік

Управління персоналом

Розміщення продуктивних сил

Менеджмент

Психологія виробничих груп

 

Дисципліни спеціалізації економіка та управління підприємствами: економіка та організація інноваційної діяльності, аналіз моделювання і управління ринком, організація виробництва, управління витратами, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, проектний аналіз, планування і контроль на підприємстві, економіка промислових підприємств, економіка підприємств АПК, основи функціонування та ефективності економічних систем, екологічна економіка.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

сутності соціально-економічних категорій; логіки розвитку сучасних економічних поглядів, концепцій, теорій у широкому соціально-економічному контексті; закономірностей еволюції окремих економічних явищ і процесів, законів функціонування і розвитку соціально-економічних систем та підсистем мікро-, макро-, мезо-, мегарівнів; сучасних основ організації підприємницької діяльності, економічного управління, планування та прогнозування діяльності підприємства, галузі, країни; закономірностей, функцій, принципів та методів менеджменту; принципів здійснення маркетингової діяльності підприємств; принципів, методів і процедур обліку на підприємствах різних форм власності; аспектів статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, методи статистичного аналізу; теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки; сутності інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій. місця і ролі державного регулювання в системі господарського механізму, соціально-економічних передумов та механізмів дії державного регулювання економіки; механізмів та інструментів функціонування сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів та інструментів економічної, соціальної, зовнішньоекономічної політики; сучасних тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм й методів міжнародної економічної діяльності; соціально-економічних та інституційних перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у загально європейському просторі та завдань, що стоять перед країною і світовою цивілізацією; теоретичних аспектів організації, проведення, оформлення та апробації самостійних наукових досліджень в сфері управління людськими ресурсами, особливостей міжнародного співробітництва в науково-дослідницькій сфері; організації навчально-пізнавального процесу у вищій школі, принципів навчання та виховання та дидактичних здібностей, навичок з викладання економічних та управлінських дисциплін з застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій навчання, аналізувати наслідки своєї педагогічної діяльності (для рівня вищої освіти магістр).

Уміння:

створювати та управляти господарськими структурами, формувати їх структуру, здійснювати інформаційне забезпечення управлінських процесів; використовувати сучасні методики психологічної діагностики та засоби для ефективного формування команд в організації; аналізувати економічну звітність підприємства, установи, організації, обґрунтувати висновки та рекомендації щодо економічної політики та побудови ділової стратегії підприємства, організації; уміння обчислювати та оцінювати показники економічної діяльності підприємства, галузі, країни; виявляти тенденції та причини нераціонального використання ресурсів окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та прогнозувати наслідки для економічного і соціального благополуччя; здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, міжнародних відносин, уміння обґрунтовувати необхідність запровадження інституційних змін на мікро- і макрорівнях, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвитку; аналізувати економічні явища в історичній ретроспективі, та формувати прогноз на найближче та віддалене майбутнє, враховувати історичний, політичний, екологічний і соціальний контекст при аналізі економічних явищ; оцінювати інноваційний потенціал розвитку економічних систем, розробляти та презентувати бізнес-плани інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на створення підприємств, модернізацію матеріально-технічної бази та зростання людського капіталу; формувати систему управління охороною та безпекою праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, навичок свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки і оточення, проектувати заходи в рамках системи заходів щодо підготовки та організації захисту населення, матеріальних і культурних цінностей від небезпек, які виникають за надзвичайних ситуацій; користуватися сучасними системами науково-технічної інформації, проводити науковий пошук, уміння проводити наукові, соціологічні дослідження, статистичні спостереження з метою практичного ефективного використання їх результатів; застосовувати сучасні методи і методики викладання у навчальних закладах економічного профілю (для рівня вищої освіти магістр); оформлювати права на об’єкти інтелектуальної власності, їх захисту, користування, оцінювання вартості, комерціалізації у вітчизняній і світовій практиці (для рівня вищої освіти магістр).

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

бакалавр; магістр професійного спрямування;

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • підприємствах, організаціях різної галузевої приналежності;
 • територіальних органах виконавчої влади;
 • Державній службі зайнятості;
 • Державній службі з питань праці;
 • Пенсійному фонді України;
 • установах та Фондах соціального захисту населення;
 • Міністерстві соціальної політики;
 • рекрутингових агентствах;
 • в науково-дослідних організаціях;
 • вищих навчальних закладах.

 

Випускники спеціалізації управління персоналом та економіки праці, міжнародної економіки та управління персоналом, економіки та управління підприємствами можуть займати посади:

 • заступник начальника, старший інспектор відділу кадрів;
 • менеджер з персоналу (середня ланка), планування кар’єри і розвитку персоналу;
 • економіст у планово-виробничому відділі, який займається плануванням і прогнозуванням трудових показників;
 • економіст у відділі праці і заробітної плати;
 • інспектор з кадрів;
 • завідувач секції;
 • завідувач комори, складу;
 • майстер служби (транспорт, зв’язок);
 • заступник завідувача ательє, бази лазні, перукарні, пральні, фотоательє, атракціону, бази спортивної, бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій), закладу клубного типу, комплексу (атракціонного, товарного), парку культури та відпочинку, фільмобази (фільмосховища), фільмотеки, фонотеки;
 • комендант спортивної споруди;
 • начальник табору туристського;
 • завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро;
 • диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
 • технік з нормування праці, з підготовки виробництва, з праці;
 • інженер з підготовки кадрів, з профадаптації;
 • центри підбору персоналу і служб зайнятості (розробка систем підбору, оцінки та адаптації персоналу);
 • економіст – статистик;
 • економіст з праці і підвищення кваліфікації;
 • профконсультант;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • інспектор торговельний;
 • торговельний брокер (маклер);
 • агент із замовлень населення на перевезення;
 • бухгалтер;
 • технік з планування;
 • інспектор-ревізор.

для рівня вищої освіти магістр:

 • начальник / заступник начальника відділу управління персоналом;
 • заступник директора з кадрових питань та побуту;
 • заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати;
 • заступник начальника відділу підготовки кадрів;
 • заступник начальника відділу соціального розвитку;
 • заступник начальника лабораторії соціології та психофізіології праці;
 • заступник директора філіалу;
 • директор-розпорядник;
 • керуючий (менеджер) готельним господарством / підприємством харчування;
 • заступник завідувача підприємства роздрібної торгівлі, ринку, секції;
 • головний диспетчер (транспорт, складське господарство, зв’язок);
 • начальник відділу транспорту; служби (транспорту); господарства складського, складу (вантажного); каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової); майстерні; відділу постачання; пункту (заготівельного, навантажувально- розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.);
 • завідувач бази (перевалочної), двору (вантажного), контейнерного майданчика, пакгаузу, складу, сховища;
 • головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
 • завідувач ломбарду;
 • завідувач (начальник) приймальні, архівосхо­вища, відділення (контейнерного), групи, пункту (заготівельного, приймального), сек­тора, частини;
 • заступник начальника прес-центру;
 • заступник директора (керівника) малого промислового (транспортного, складського, зв’язку) підприємства (фірми);
 • директор (керівник) малої торговельної фірми;
 • керуючий магазином, керуючий агентством (торговельним, нерухомості, рекламним);
 • директор (керівник) малого підприємства у сфері освіти, культури і т. ін.;
 • завідувач лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом;
 • спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин);
 • завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро;
 • диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
 • диспетчер-інспектор;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • агент; агент комерційний; агент торговельний; представник торговельний;
 • ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників;
 • керівник виробничої практики;
 • науковий співробітник в галузі праці та зайнятості, соціального захисту населення;
 • економіст з праці;
 • методист з економічної освіти;
 • молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва);
 • економіст – статистик;
 • асистент ВНЗ.