Облік і оподаткування, Облік і аудит

071 «Облік і оподаткування»

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти: Бакалавр/ МАГІСТР

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Спеціальність «Облік і оподаткування» є в Академії однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності фахівців даної спеціальності є формування високого професійного рівня, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності (податкової, управлінської, статистичної, спеціальності) базуються саме на даних обліку. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому режимі і можуть постійно розвиватись і удосконалюватися відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є також найпрестижнішою у сучасних умовах підготовки фахівців у сфері економічних знань. Інтеграційні процеси в економічному розвитку держави вимагають підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б могли забезпечити ведення обліку і контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обґрунтованість дій; об’єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень і їх виконання; прогнозування фінансових показників і проведення стратегічного економічного аналізу; контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки здійснює традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів підприємства, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору оптимізації податкових розрахунків та надає податкові консультації.
Підготовка фахівців в Академії спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість успішного працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській та бюджетних сферах діяльності тощо.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих і переддипломних практик. При цьому студенти беруть активну участь у роботі круглих столів, семінарів і конференцій з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.

Основні спеціалізації:

 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік, аналіз і аудит
 • Облік, аналіз і аудит туристичного і готельного бізнесу
 • Облік, аналіз і аудит у комерційних банках і страхових компаніях
 • Облік, аналіз і експертиза
 • Облік, контроль і ревізія

Перелік основних навчальних дисциплін:

 • Макро- та мікроекономіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Стратегічний аналіз;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Аудит;
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Гроші та кредит;
 • Звітність підприємства;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Податковий менеджмент;
 • Податкова система;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.
 • Облік у банках;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Управлінський облік;
 • Фінанси;
 • Фінансовий облік І;
 • Фінансовий облік ІІ;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Бухгалтерська експертиза.

Компетенції, що формуються у результаті навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки

Здатність:

 • формувати систему вмінь та навичок щодо складання, приймання перевірки та обробки бухгалтерської документації, ведення синтетичного і аналітичного обліку, оптимізації оподаткування, вибору раціональних методів організації фінансово-господарської діяльності підприємств;
 • використовувати знання, уміння і практичні навички при здійсненні облікових процесів та оподаткування на підприємствах різних форм власності;
 • використовувати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності в організації облікового процесу на підприємствах і в організаціях.

Уміння:

 • на практиці застосовувати базові знання з фундаментальних економічних наук та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних облікових дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
 • щодо оцінки та формування належної інформаційно-аналітичної бази суб’єктів господарювання;
 • застосовувати в роботі базові знання основ бухгалтерського обліку та систем справляння податків;
 • застосовувати на практиці систему вмінь та навичок щодо складання, приймання, перевірки та обробки бухгалтерської документації, ведення синтетичного та аналітичного обліку, розрахунку і сплати різних видів податків, оптимізації оподаткування, вибору раціональних методів організації фінансово-господарської діяльності підприємств;
 • використовувати знання і практичні навички при здійсненні будь-яких облікових процесів на підприємствах різних форм власності;
 • уміння критично оцінювати організацію облікового процесу та системи оподаткування на підприємствах і в організаціях з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку, звітності і аудиту.

Знання:

 • з фундаментальних економічних наук та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних облікових дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
 • основ бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту(експертизи);
 • щодо застосування методики і організації обліку, аналізу і аудиту (експертизи) на підприємствах різних форм власності, в банківських та бюджетних установах;
 • щодо застосування методики складання фінансової, податкової, управлінської, статистичної та спеціальної звітності підприємств, установ та організацій;
 • щодо методики економічного аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.

Уявлення:

 •  про інформаційно-аналітичну базу суб’єктів господарювання.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • великих корпоративних підприємствах;
 • громадських та політичних організаціях;
 • міжнародних фондах;
 • недержавних організаціях різних форм власності;
 • облікових, економічних, фінансових, виробничих та аналітичних підрозділах і службах підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності та всіх форм власності;
 • органах державного управління та місцевого самоврядування, фіскальних органах;
 • органах фінансової системи країни, Державного казначейства, банках, біржах, страхових агентствах, , контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавних та державних пенсійних фондах;
 • консалтингових та науково-дослідних установах;
 • приватних підприємствах малого і середнього бізнесу;
 • фінансових, кредитних й страхових установах.

Випускники можуть займати такі посади (на початковому етапі їх фахової діяльності і в подальшому):

 • аналітик комп’ютерного банку даних;
 • асистент бухгалтера-експерта;
 • асистент викладача вищого навчального закладу/викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • аудитор (після отримання відповідного сертифіката);
 • аудитор-діагностик;
 • бухгалтер банку та інших фінансових установ;
 • бухгалтер за напрямами діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі, туристичного та готельного бізнесу;
 • бухгалтер на підприємстві будь-якої форми власності та сфери діяльності;
 • бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера;
 • бухгалтер-експерт/провідний бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • викладач середніх та вищих навчальних закладів;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • внутрішній або незалежний аудитор;
 • головний ревізор;
 • директор аудиторської фірми(після отримання сертифіката);
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з договірної та претензійної роботи;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-фінансист;
 • економічний радник;
 • завідувач каси;
 • завідуючий фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом);
 • інспектор-ревізор;
 • касир/касир-експерт/головний касир;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • керівник підприємства, установи чи організації;
 • керівник підрозділу матеріально-технічного постачання;
 • керівник підрозділу чи фіскального органу в ДФС;
 • керівник сектору в аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах;
 • керівник та заступник керівника з економічних питань;
 • керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів;
 • консультант з економічних питань;
 • консультант з питань оподаткування;
 • конторський (офісний) службовець (в аудиті);
 • конторський (офісний) службовець (в банківських установах);
 • конторський (офісний) службовець (в бухгалтерії);
 • методист з економічної освіти;
 • митний інспектор;
 • молодший науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік, оподаткування, економіка);
 • начальник відділу;
 • начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • начальник планово-економічного відділу;
 • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
 • податковий інспектор;
 • помічник аудитора;
 • приватний підприємець;
 • провідний економіст;
 • провідний фахівець Держказначейства;
 • рахівник;
 • ревізор;
 • спеціаліст з фінансово-економічної безпеки;
 • табельник;
 • технік з обліку;
 • фахівець з обліку податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ;
 • фахівець з обліку ЗЕД;
 • фінансист;
 • фінансовий аналітик на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та сфери діяльності;
 • фінансовий директор, його заступник;
 • фінансовий інспектор.