Публічне управління та адміністрування

281 «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: Державне управління

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Фокус програми підготовки фахівців: освіта у сфері публічного управління .

Акцент освітньої програми: на організацію стратегічного та поточного управління публічною сферою, вміння аналізувати ситуацію та планувати діяльність у державному управлінні.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальній спеціалізації, у рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра: в органах державної влади, органах місцевого самоврядування; політичних партіях, громадських організаціях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 • Я-студент
 • Історія та культура України
 • Сучасна українська мова
 • Політологія
 • Філософія
 • ІКТ в галузі публічного адміністрування
 • Фізичне виховання
 • Основи академічного письма
 • Іноземна мова
 • Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування"
 • Риторика
 • Громадська думка
 • Етика державного службовця
 • Теорія та історія державної служби
 • Державна гуманітарна політика
 • Організаційно-правові засади державного управління
 • Державна інформаційна політика
 • Теорія та історія державного управління
 • Державна соціальна політика
 • Теорія та історія місцевого самоврядування
 • Кадрова політика і державна служба
 • Державне управління в економічній сфері
 • Муніципальна соціально-економічна політика
 • Соціально-психологічні аспекти управління
 • Нормативно-правові аспекти публічного управління
 • Консалтинг у публічному управлінні
 • Політика європейської інтеграції
 • Методологія досліджень у державному управлінні
 • Територіальна організація влади в Україні
 • Управління проектами в державному управлінні
 • Ситуаційний аналіз в державному управлінні
 • Психологія управління
 • Децентралізація влади
 • Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування
 • Електронне врядування
 • Організація управління органами місцевого самоврядування
 • Документообіг та підготовка аналітичних документів
 • Система надання адміністративних послуг: регіональний аспект
 • Планування діяльності органів влади та місцевого самоврядування

 

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

4. Здатність бути критичним і самокритичним.

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

6. Здатність працювати в команді.

7. Здатність планувати та управляти часом.

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

12. Навички міжособистісної взаємодії.

13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.

2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.

3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.

4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.

5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.

6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.

8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.

9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.

10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.

 

Програмні результати навчання

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.

3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.

5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.

7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.

8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

9. Знати основи електронного урядування.

10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.

11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.

13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.

16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.  

 

Форми навчання: очна, заочна.

 

Після завершення навчання на бакалавріаті студенти мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 

Нормативний термін навчання:
на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки
на базі дипломів молодшого бакалавра іншого напряму – 3 роки. 

 

Можливе місце роботи * Посада * Характеристика професійної діяльності

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування; політичні партії, громадські організації 

 

Практика проходить в установах органів державної влади, органів місцевого самоврядування: районних та міських; політичних партіях, громадських організаціях.

 


Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

Освітній рівень: другий (магістерський), сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

Мета програми підготовки фахівців  – надати здобувачам вищої освіти інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів до певних областей публічного адміністрування, що дасть їм можливість працювати самостійно в якості експертів, аналітиків, викладачів, радників-консультантів.

Орієнтація програми – освітня, професійна.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: радник-консультант в органах державної влади, радник-аналітик з публічного адміністрування.

 

Програмні компетентності:

Загальні:

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій.

- Навики критичності та самокритичності. Здатність здійснювати критичний аналіз власних матеріалів, а також брати учать у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

- Етичні установки. Знання законів України, положень міжнародних та національних професійних кодексів, які регулюють діяльність радника-консультанта. Формування здатності щодо дотримання об'єктивності та безпристрасності, збереження конфіденційності у роботі з клієнтами; підтримувати самодисципліну та самоконтроль.

Спеціальні (фахові):

- Дослідницька здатність: формулювати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі публічного управління та адміністрування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручі до уваги наявні ресурси. Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності.

- Знання основних філософських методологічних підходів: Вміння застосовувати знання з філософії для пошуку методів і методології розв’язання конкретно-наукових задач. Вміння прогнозувати на основі філософських знань розвиток сучасної науки, можливий розвиток суспільних процесів.

- Управлінські та лідерські здатності: знання та навички організації роботи команд, аналітичних центрів та підрозділів.

- Розуміння змісту основних етапів консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження. Володіння формами та методами організації та проведення консалтингу в публічному управлінні та адмініструванні. Вміння здійснювати консультування працівників та керівників органів державної влади с питань державного управління, його розвитку та реформування.

- Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.

- Володіння знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та адміністрування.

- Здатність до організації та проведення аналізу соціально-економічної, політичної інформації у сфері діяльності. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

- Комунікація: володіння усною та письмовою іноземною мовою на рівні вище середнього; здатність представляти нею результати власних оригінальних досліджень у різних жанрових формах (стаття, есе, презентація, виступ на конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція, тощо). Здатність використовувати іншомовну літературу у професійній діяльності. Здатність комунікувати із колегами щодо наукових досягнень, як на загальному, так і на фаховому рівнях.

- Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.

- Володіння стратегічним плануванням: розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку.

- Здатність працювати в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.

- Здатність до проектувальної діяльності: здатність до підготовки та реалізації інноваційних проектів, володіння проектним менеджментом.

- Вміння готувати державно-управлінські проекти, розробляти плани, прогнози соціально-економічного розвитку територій.

- Здатність до аналітичної діяльності: здатність до підготовки документів за результатами аналітичної діяльності: звітів, аналітичних записок, прес-релізів тощо.

- Вміння здійснювати експертну оцінку ситуацій, нормативно-правових документів, проектів державного управління організація та аудиту.

 

Програмні результати навчання:

- Знання законів України, положень міжнародних та національних професійних кодексів, які регулюють діяльність радника-консультанта.

- Здатність формулювати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі публічного управління та адміністрування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручі до уваги наявні ресурси.

- Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності.

-  Знання характеристик та особливостей методів дослідження, поняття про наукову діяльність, її види, форми.

- Вміння застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою.

- Вміння методично грамотно працювати з текстами наукових джерел.

- Знання характерних особливостей наукової мови та наукової творчості.

- Знання основних філософських методологічних підходів. Вміння застосовувати знання з філософії для пошуку методів і методології розв’язання конкретно-наукових задач.

- Знання та навички організації роботи команд, аналітичних центрів та підрозділів.

- Вміння ефективно використовувати українську, англійську (іншу іноземну) мови для здобуття і передавання фахової інформації.

- Вміння анотувати та реферувати іномовну і україномовну літературу за фахом.

- Вміння репрезентувати результати власних наукових досліджень українською та іноземною мовою в усній мові та в писемній формі: готувати слайди презентацій, продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти відповідно до сучасних вимог.

- Здатність комунікувати із колегами щодо наукових досягнень, як на загальному, так і на фаховому рівнях.

- Здатність здійснювати критичний аналіз власних матеріалів, а також брати учать у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

- Розуміння поняття творчості та наукової творчості, її ознак, умов ефективності творчої діяльності.

- Здатність дотримуватися об'єктивності та безпристрасності, зберігати конфіденційність у роботі з клієнтами; підтримувати самодисципліну та самоконтроль.

- Знання теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту.

- Вміння управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та використовувати сучасні інформаційні технології; володіти методами управління проектами у всіх областях знань проекту.

- Вміння здійснювати аналіз теоретичних та практичних проблем реформування органів публічної влади.

- Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.

- Знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та адміністрування.

- Розуміння змісту основних етапів консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження.

- Знання форм та методів організації та проведення консалтингу в публічному управлінні та адмініструванні.

- Вміння здійснювати консультування працівників та керівників органів державної влади с питань державного управління, його розвитку та реформування.

- Здатність до організації та проведення аналізу соціально-економічної, політичної інформації у сфері діяльності.

- Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

- Володіння стратегічним плануванням: розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку.

-  Здатність працювати в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.

- Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.

- Вміння готувати державно-управлінські проекти, розробляти плани, прогнози соціально-економічного розвитку територій.

- Здатність до підготовки документів за результатами аналітичної діяльності: звітів, аналітичних записок, прес-релізів тощо.

- Вміння здійснювати експертну оцінку ситуацій, нормативно-правових документів, проектів державного управління організація та аудиту.

- Вміння аналізувати напрями та проблеми реалізації державної політики в сфері публічного управління.

- Вміння критично осмислювати сучасне суспільно-політичне життя.

- Знання світової, насамперед, європейської та української теорії й практики реформування суспільства, держави, державного управління.

 

Диплом магістра з публічного управління та адміністрування.

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна.

 

Після завершення навчання в магістратурі студенти мають можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD)на міждисциплінарних програмах (політологія, соціологія, інше); продовження навчання за кордоном для отримання наукового ступеню PhD.

 

Нормативний термін навчання:

на основі диплома бакалавра з публічного адміністрування: денна – 1 рік 6 місяців, заочна (в т.ч. дистанційна) – 1 рік 6 місяців.

на базі дипломів бакалавра іншого напряму: денна – 1 рік 6 місяців, заочна (в т.ч. дистанційна – 2 роки.

Можливе місце роботи * Посада * Характеристика професійної діяльності

Дослідницька діяльність в університетах або наукових організаціях.

Адміністративна та управлінська діяльність: органи державної влади, органи місцевого самоврядування: районні та міські; політичні партії, громадські організації.

 

Виробнича практика проходить в установах органів державної влади, органів місцевого самоврядування: районних та міських; політичних партіях, громадських організаціях.

 


Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

 

Фокус програми:

Загальний:

- дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних основ і підходів до розробки та реалізації механізмів публічного управління та адміністрування.

Спеціальний:

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування;

- визначення сутності, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;

- опанування основами методології, технологіями та оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному т амісцевому рівнях з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

- набуття навичок розробки та впровадження заходів з забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;

- визначати стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств;

- приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів державного управління, використання яких дозволило б з найменшими витратами певних ресурсів досягнути поставлених цілей;

- визначати ефективність мір державного управління;

- орієнтуватися в державному управління як процесі реалізації державної влади, в його динаміці та змісті;

- прогнозувати наслідки та аналізувати зміст державної політики у різних сферах суспільного життя;

- набуття навичок аналізу та прогнозування основних напрямів розвитку публічного управління та адміністрування;

- опанування проблемами централізації та децентралізації державного управління в сучасних умовах.

Працевлаштування:

- Дослідницька та викладацька діяльність у сфері економіки та управління.

- Адміністративна та управлінська діяльність у сфері економіки та управління.

Посади згідно класифікатора професій України. Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) малого підприємства (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т.ін.) (1210.1, директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т.ін.) (1210.1, директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін..) (1237.2).

Постдокторські посади в дослідницьких групах в університетах та наукових лабораторіях. Відповідні робочі місця в органах державної влади та місцевого самоврядування (наукові дослідження та управління), у промисловості та комерції.

Самостійне працевлаштування.

 

Продовження освіти: докторські програми з публічного управління та адміністрування; продовження навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном для отримання наукового ступеню доктора наук.