Фінанси, банківська справа та страхування

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти: Бакалавр/ магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Фінанси, банківська справа та страхування одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Основні спеціалізації:

 • Банківська та страхова справа;
 • Міжнародна економіка та банківська справа;
 • Міжнародна економіка та фінанси;
 • Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини;
 • Управління банківськими інвестиціями;
 • Фінансовий менеджмент.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

 • основ державної монетарної політики, методів аналізу й оцінки грошово-кредитної політики;
 • положень теорії та практики фінансів, методик оцінки фінансових показників підприємства;
 • сутності економічних категорій податків та оподаткування, їх місця і ролі в системі економічної політики держави; особливостей організації та функціонування фіскальної системи України (зарубіжних країн);
 • інструментарію фінансів підприємств для визначення оптимальних джерел формування фінансових ресурсів;
 • структури витрат та особливостей управління ними в діяльності підприємства;
 • організації розрахунків підприємства;
 • основ функціонування фінансового ринку та діяльності фінансових посередників на різних його сегментах;
 • інструментарію оцінки фінансових інструментів.
 • фундаментальні теоретичні та практичні знання з внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування, використання операційних і фінансових бюджетів підприємств, стратегічного фінансового планування;
 • з організації фінансового контролінгу, методів та прийомів функціональної підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю та фінансовими потоками підприємства;
 • з корпоративного податкового менеджменту для зменшення негативного впливу оподаткування підприємств на їх господарську діяльність та фінансовий стан.

Уміння:

 • організовувати фінансову діяльність підприємства;
 • аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємства;
 • здійснювати діагностику фінансового стану суб’єктів підприємництва;
 • визначати методи організації фінансової роботи;
 • забезпечувати процес формування, розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів підприємства;
 • забезпечувати процес управління витратами та доходами підприємства, здійснювати оцінку прибутковості підприємства та напрямів її підвищення.
 • ефективно управляти грошовими потоками підприємства, забезпечувати їх синхронізацію;
 • визначати стратегію управління грошовими потоками підприємства для забезпечення фінансової стійкості підприємства;
 • володіння методами системного підходу, стратегії управління формуванням та розподілом прибутку підприємства, пошуку резервів його росту та підвищення рентабельності;
 • визначати фінансову стратегію, застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;
 • навички аналітичної роботи з метою визначення впливу окремих чинників, оцінювання результатів діяльності, комплексної оцінки фінансового стану, виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • приймати оптимальні рішення щодо знаходження джерел формування фінансових ресурсів підприємства для забезпечення поточної і інвестиційної діяльності;
 • управляти реальними і фінансовими інвестиціями, забезпечуючи підвищення їх ефективності;
 • здійснювати фінансове планування і прогнозування, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;
 • виявлення та ідентифікації, оцінювання та нейтралізації ризиків у господарській діяльності;
 • здійснювати планування податкових платежів підприємства, забезпечуючи нейтралізацію та зменшення негативного впливу оподаткування на діяльність підприємств.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • Рахунковій палаті України;
 • Міністерстві фінансів України;
 • Державній фіскальній службі України;
 • банківських установах;
 • територіальних фінансових органах;
 • контрольних фінансових органах;
 • страхових організаціях;
 • аудиторських фірмах;
 • державних позабюджетних фондах;
 • фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій, на підприємствах всіх форм власності.

Випускники можуть займати посади:

 • аудитор;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики).
 • керівник фінансового відділу;
 • керівник підприємства різних організаційно-правових форм;
 • консультант з фінансово-економічних питань;
 • науковий співробітник;
 • начальник фінансового управління;
 • підприємець;
 • помічник фінансиста/фінансист;
 • працівник банку;
 • провідний фахівець відділу (департаменту, управління) тощо.
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фінансовий директор підприємства.